צו קיום צוואה

צו קיום צוואה

כדי להעניק לצוואה של אדם שנפטר תוקף משפטי, יש צורך בצו קיום צוואה. כדי לקבל את צו קיום הצוואה צריכים היורשים לפנות אל הרשם לענייני ירושה ולהגיש בקשה עבור צו קיום צוואה, רק במידה שהצו מתקבל, מתאפשר מימוש צוואה.

הבקשה צריכה לכלול את הפרטים הבאים: זהותו של המוריש, זהות היורשים, הפרטים הרשומים בצוואה וקיומן של צוואות נוספות. מסמכים שצריכים לצרף לצוואה הינם: תעודת הפטירה של המוריש (ממשרד הפנים) ותצהיר שמאמת את העובדות שרשומות בבקשה. במידה שהנפטר מתגורר בחו"ל, צריכים מגישי הבקשה להוסיף חוות דעת שנוגעת בדין הזר (חוקי המדינה בה נמצא הרכוש).

במידה שהנפטר לא השאיר צוואה או במקרים בהם הצוואה לא כוללת את כל נכסיו, יהיה על היורשים להגיש בקשה שונה שנקראת בשם: "בקשה לצו ירושה".

[elementor-template id="916"]

התנגדות לצוואה

לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה, מתפרסמת הודעה בעיתונות שמיידעת את האוכלוסייה בנוגע להגשת הבקשה. במידה שאדם כלשהו מתנגד לקיום הצוואה הוא יכול להגיש התנגדות לצוואה. התנגדות לצוואה היא הליך משפטי שמטרתו לפסול חלק מההוראות שרשומות בצוואה או את כל הצוואה. במידה שאדם מתנגד לצוואה, עליו להגיש אותה לרשם לענייני ירושה. הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה לצו קיום צוואה יחד עם ההתנגדות לבית המשפט שיקבל את ההכרעה בנושא.

צו קיום צוואה

באילו תנאים בסיסיים צריכה הצוואה לעמוד?

כפי שצוין – צו קיום צוואה מאפשר ליורשים הרשומים בצוואה לקבל את הנכסים שהשאיר אחריו הנפטר באופן שנקבע על ידו. כדי לקבל את צו קיום הצוואה עליה לעמוד בתנאים בסיסיים שנקבעו בחוק, במידה שהצוואה עומדת בתנאים הללו, לא יהיה ספק בכך שהיא אמיתית, אך במקרים בהם הצוואה אינה כוללת את התנאים הבסיסיים לא יינתן צו קיום צוואה. קיימים ארבעה סוגים של  צוואות, להלן סוגי הצוואות:

  1. צוואה בכתב – צוואה שנכתבת בכתב היד של המצווה
  2. צוואה בפני עדים – צוואה שנכתבת ביד ונערכת מול 2 עדים כשירים
  3. צוואה בפני רשות – צוואה שנערכת ע"י המצווה בפני שופט/ הרשם לענייני ירושה/ נוטריון או בית הדין הרבני
  4. צוואה בעל פה – נאמרת ע"י מצווה שנוטה למות, הצוואה נערכת מול שני עדים שדוברים את שפתו

נוסף על הצורך לעמוד בתנאים שנקבעו בחוק, צריכה הצוואה לכלול הוראות בנוגע לזהות של היורשים ולנכסים שכל אחד מהם מקבל. במקרה שלא נמצאו פגמים בצוואה ואף אחד לא הגיש התנגדות לקיומה, יקבלו היורשים צו קיום צוואה.

כפי שצוין – במקרה שהוגשה התנגדות לאחר שהוגשה בקשה לקיום צוואה, תועבר הבקשה לקיום הצוואה מהרשם לענייני ירושה אל בית המשפט לענייני משפחה כאשר בית המשפט לענייני משפחה יבחן את הנושא. כדי שבית המשפט יפסול חלק מהצוואה או את כל הצוואה, צריך המתנגד לצוואה להוכיח שישנן סיבות מוצדקות לפסילתה. להלן חלק מהעילות שעשויות לגרום לפסילת הצוואה או לפסילת חלק מהצוואה:

  • טעות בצוואה – במקרה שהמנוח טעה בניסוח הצוואה או בעובדה כלשהי, עשויה הצוואה או חלק מהצוואה להיפסל. בית המשפט יכול להסיק שהטעות נובעת מהטעיית המצווה – דבר שיטיל בספק את כשרות הצוואה.
  • צוואה לא חוקית/ אפשרית/ מוסרית – צוואה שמציגה דרישות בלתי אפשריות ממבצעיה או אינה מוסרית.
  • מעורבות בעריכת צוואה – צוואה שאחד או מספר אנשים שנהנים ממנה השתתפו בעריכתה בצורה שאינה תואמת לחוק. צוואה זו תיפסל גם במקרה שהוכח שהיא תואמת את רצונו של הנפטר.
  • השפעה לא הגונה – צוואה שנכתבה תחת השפעה לא חוקית על המצווה
  • צוואה סתומה – צוואה שאינה מאפשרת לקורא להבין מה היו כוונותיו של המצווה. הוראות בלתי ברורות יפסלו.

האם ניתן למנוע התנגדות לצוואה?

רצוי מאוד להכין תכנית הגנה בפני התנגדויות שעשויות לעלות לאחר הגשת צו קיום צוואה, את ההגנה חשוב להכין במהלך חייו של המצווה.

תכנית הגנה תכלול הכנסת מנגנוני הגנה לצוואה ואיסוף נתונים רלוונטיים, כמו למשל: חוות דעת רפואיות בנוגע למצבו הבריאותי של המצווה. על חוות הדעת להיות מעודכנות למועד בו נערכה הצוואה ולתקופות הסמוכות למועד זה.