מנהל עיזבון

מנהל עיזבון

פירוש המילה "עיזבון" הוא הון רוחני או פיזי שהאדם השאיר לאחר מותו. לפי חוק הירושה, התפקיד של מנהל העיזבון הוא לכנס את הונו של הנפטר, לנהל אותו, לסלק את החובות של ההון ולחלק את יתרתו בין היורשים של המנוח בהתאם לצוואה או צו ירושה. כמו כן, מתפקידו של מנהל העיזבון לפרסם הודעה לנושים, להשקיע את הכספים שיש להשקיע לפי ההוראות של תקנות הירושה, להשכיר נכסים, לבטח ולשמור על הנכסים ולבצע פעולות נוספות שמטרתן לשמור על הרכוש. כמו כן, על מנהל העיזבון לבצע פעולות שהטיל עליו בית המשפט.

מנהל עיזבון קבוע יתמנה בעת מתן צו קיום הצוואה או בזמן בו ניתן צו ירושה. כמו כן, יכול מנהל העיזבון להתמנות לאחר נתינת הצווים. יש לציין שמנהל עיזבון קבוע יתמנה למשך שנתיים ושבית המשפט יכול להאריך את תקופת ניהולו.

נוסף על התפקידים שצוינו, מחזיק מנהל העיזבון בזכות לבצע פעולות בעיזבון ואף לפעול נגד החייבים כל עוד הפעולות שהוא מבצע משרתות את רצונו של הנפטר ותואמות לצוואתו. יש להדגיש שמנהל העיזבון לא יכול להחליט במקום הנפטר.

[elementor-template id="916"]

לצד התפקידים של מנהל העיזבון, עליו לדווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי, על הדיווח להינתן תוך 60 יום מהיום בו הוא מונה לתפקידו.

מנהל עיזבון

האם תמיד צריך מנהל עיזבון?

ברוב המקרים לא צריך למנות מנהל עיזבון משום שהיורשים של המנוח יכולים לבצע את הניהול בעצמם. כן יהיה צורך במנהל עיזבון במקרים שהיורשים לא מגיעים להסכמות. גם במקרה שיש צורך במנהל עיזבון בשל סיבה אחרת, אפשר להגיש בקשה עבור מינוי של מנהל עיזבון.

מי יכול לשמש בתור מנהל עיזבון?

מנהל עיזבון יכול להיות אדם, אפוטרופוס כללי או תאגיד. יש לציין שהאפוטרופוס הכללי יתמנה רק במצבים מיוחדים משום שהוא מפקח על כל הפעולות שמתבצעות על ידי מנהלי העיזבון. את הבקשה למינוי מנהל עיזבון רשאי להגיש יורש לפי החוק, נושה של הנפטר, יורש לפי הצוואה או האפוטרופוס הכללי.

באילו מקרים יתמנה מנהל עיזבון?

כדי למנות מנהל עיזבון יש להוכיח שקיים צורך אמתי במינוי. להלן דוגמאות בהן יש צורך אמתי במנהל עיזבון:

  • היורשים לא מצליחים להגיע להסכמות בנוגע לעיזבון וחלוקתו. יש לציין שמנהל העיזבון לא רשאי לנקוט עמדה במקרים של סכסוכים בין יורשים והוא מחויב להיות נאמן אך ורק לבית המשפט
  • היורשים לא יכולים לבצע את ניהול העיזבון באופן עצמאי
  • למנוח יש מספר רב של יורשים
  • חלק מהיורשים נעדרים
  • הצוואה מכילה מטרה ציבורית
  • הצוואה מכילה הוראות לגבי חסוי או קטין
  • הנכסים דורשים טיפול מיוחד
  • צריך לפקח על ביצוע הפעולות הנוגעות לעיזבון ואין דרך אחרת לפקח עליהן
  • בכל מקרה אחר בו יש סיבה מוצדקת למנות מנהל עיזבון, כמו למשל במקרים בהם יש לבצע פעולות שונות בדחיפות כדי לשמור על העיזבון, במקרים אלו בסמכותו של בית המשפט או הרשם לענייני ירושה למנות מנהל עיזבון לתקופה של עד חצי שנה, (לפעמים ניתן להאריך את התקופה) או עד שניתן צו קיום צוואה או צו ירושה, בהתאם למוקדם מהשניים.

** במקרים בהם הנפטר כלל בצוואתו הוראה בנוגע למינוי של מנהל עיזבון מסוים, אין בית המשפט או הרשם לענייני ירושה מחויבים למנות מנהל עיזבון והם יקבלו את ההחלטה בהתאם למקרה. במקרה שיוחלט שיש לקבוע מנהל עיזבון, יתחשב בית המשפט או הרשם באדם שרשום בצוואה.

מהו שכרו של מנהל עיזבון?

כל הפעולות שמנהל העיזבון מבצע כרוכות בהוצאות. בית המשפט קובע מהו השכר שמקבל מנהל העיזבון לפי הפעולות הטבעיות שמהוות חלק בלתי נפרד מהיותו מנהל עיזבון ולפי פעולות נוספות שחורגות מתפקידו. בניגוד לכך, במקרים בהם הועברו הפעולות לאדם אחר, ישולם השכר עבור אותו אדם מהשכר של מנהל העיזבון.